Datum   KV 1   KV 2    KV  3   KV 4  
18.10. Dürr Ries    
25.10. Kohfahl Lehmann    
01.11. Ries Sens    
08.11. Berner Dürr    
15.11. Kohfahl Wieland    
18.11. ---------- ------------ in DFK  
22.11. Kohfahl Lehmann    
29.11. Ries Sens    
06.12. Berner Dürr    
13.12. Wilhelm John    
20.12. Kohfahl Lehmann    
24.12. Ries Sens Göckel  
24.12. Berner Dürr NN  
24.12. Dürr John    
25.12. Kohfahl Lehmann    
26.12. Ries Sens    
27.12. Berner Dürr    
31.12.